บ้านโนนทองอินทร์
otop นวัตวิถีบ้านโนนทองอินทร์

เดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านจีต เหตุที่ได้ชื่อว่า "ตำบลโนนทองอินทร์" ก็เพราะว่านายทองอินทร์เป็นครอบครัวแรกที่มาตั้งถิ่นฐาน และพื้นที่อยู่ในที่สูง คนอีสานเรียกว่า "โนน" จึงได้ตั้งชื่อว่า "ตำบลโนนทองอินทร์" นายอินทร์ โลสิงห์ เป็นผู้ตั้งหมู่บ้านคนแรก เมื่อปี 2497 เรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเหล่ากกพุงต่อมาปีพ.ศ. 2510 ประกาศให้ตั้งเป็นหมู่บ้านเป็นทางการและให้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ได้รับเลือกคนแรกคือนายคำพัน กำยาน และได้ปรึกษากับชาวบ้านจะตั้งชื่อใหม่เป็นบ้านโนนทองอินทร์เพื่อเป็นศิริมงคลและนำชื่อนายอินทร์คนก่อตั้งเป็นชื่อด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีทำเลเหมาะสมทำการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เพราะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดปี และประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้านก็คือถือฮีตสิบสอง.

อาชีพหลัก: ทำนา อาชีพเสริม: ทำไร่

ผลิตภัณฑ์บ้านโนนทองอินทร์

การเดินทาง

บ้านโนนทองอินทร์ ม.4 ตำบลโนนทอง

สามารถเดินทางจากที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว ไปตามถนนลาดยางถึงโรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว เลี้ยวขวาไปโรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว ผ่านบ้านจีต บ้านหัวหนอง สู่บ้านโนนทองอินทร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการ อบต.โนนทองอินทร์ ระยะทางประมาณ 4 กม.

© 2018 - www.nontongin2561.com. All rights reserved.